Το αντικείμενο της εκτιμητικής και η προσέγγιση του από ένα νέο επαγγελματία

Η Εκτιμητική είναι μια επιστήμη άρρηκτα συνδεδεμένη με το πολεοδομικό, το νομικό και το οικονομικό προφίλ των ακινήτων.  Ως ‘‘Εκτίμηση’’ ορίζεται, ‘‘κάθε εργασία ή/και έρευνα που έχει ως σκοπό την αποτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, άυλων ή ενσώματων και εκτελείται με βάση τα ευρωπαϊκά ή διεθνώς αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα.’’, ενώ ‘‘Πιστοποιημένος Εκτιμητής’’ είναι ‘‘κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, το οποίο διενεργεί εκτιμήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει λάβει την πιστοποίηση της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόμου και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.’’ (Ν. 4152/2013, ΦΕΚ 107Α’/09-05-2013).  Επιπλέον, οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται οι πιστοποιημένοι εκτιμητές (Ν. 4778/2021, ΦΕΚ 26Α’/19-02-2021) είναι τα ακίνητα, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, οι επιχειρήσεις και τα άυλα αγαθά, καθώς και τα κινητά κάθε είδους.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τον κλάδο των ακινήτων, το αντικείμενο εργασιών των πιστοποιημένων εκτιμητών προσανατολίζεται στη μελέτη και στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων και εμπράγματων δικαιωμάτων επί αυτών.

Οι επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να ακολουθήσουν το αντικείμενο της Εκτιμητικής, είναι οι απόφοιτοι Επιστημών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων), Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης, Θετικής Κατεύθυνσης και Επιστήμης της Εκτιμητικής, καθώς και όσοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους ανωτέρω κλάδους και παράλληλα κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκτιμητική.  Το γνωστικό και επαγγελματικό υπόβαθρο που διαθέτουν οι ανωτέρω επιστήμονες, τους καθιστά ικανούς για την υποστήριξη του αντικειμένου της Εκτιμητικής και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων και εμπράγματων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Άρθρου 29 του ανωτέρω υπ’ αριθμ. Ν. 4778/2021 και πέραν της συλλογής όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, απαραίτητη είναι η αποδεδειγμένη, αδιάλειπτη και πρόσφατη διετής απασχόληση στο αντικείμενο της Εκτιμητικής, καθώς και η επιτυχής συμμετοχή σε σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης.  Για τα ελληνικά δεδομένα, ο κύριος φορέας πιστοποίησης που αναλαμβάνει την οργάνωση της όλης διαδικασίας προκειμένου οι εν δυνάμει εκτιμητές να πιστοποιούνται και στη συνέχεια να διατηρούν και να ανανεώνουν την ιδιότητά τους, είναι η PeopleCert.

Αντίστοιχα, οι επίσημα αναγνωρισμένοι Σύλλογοι και Σωματεία που δραστηριοποιούνται σε πανελλαδικό επίπεδο για την οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων σχετικών με την Εκτιμητική, αλλά και τη συνεχή ενημέρωση των μελών – Πιστοποιημένων Εκτιμητών και μη – είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) και ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.).

Μια επιπλέον επαγγελματική πιστοποίηση, με πλήρως αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο στην αγορά εργασίας, είναι η πιστοποίηση μέσω του RICS. Το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) είναι ο επαγγελματικός οργανισμός εκτιμητών και πραγματογνωμόνων της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος παρέχει σε κάθε μέλος του Πιστοποιημένο Εκτιμητή (Chartered) Ακίνητης Περιουσίας, εξαιρετικές δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Η πιστοποίηση των εκτιμητών ακινήτων μέσω του ανωτέρω οργανισμού RICS απαιτεί, πέραν της σχετικής εμπειρίας πάνω στο συγκεκριμένο τομέα, την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το RICS σπουδών. Ειδικότερα, το RICS συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου και αναγνωρίζει τα μεταπτυχιακά του προγράμματα στην Ελλάδα, καθώς ανταποκρίνονται στις αρχές ποιότητάς του.

Η επαγγελματική ενασχόληση των νέων Εκτιμητών προσανατολίζεται κατά βάση στη συνεργασία με μεγάλες εκτιμητικές εταιρείες, που δίνουν την ευκαιρία στους Πιστοποιημένους Εκτιμητές να εντρυφήσουν ουσιαστικά στο αντικείμενο, υπό την προστασία και το κύρος της αναγνώρισης που ήδη κατέχουν στον επαγγελματικό χώρο, καθώς διαθέτουν ένα πλήρως οργανωμένο και συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Παράλληλα, η εγγραφή στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση στο αντικείμενο, αλλά ένα επιπλέον βήμα για επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων, που επιθυμούν να γίνουν μέλη του Μητρώου μετά την πιστοποίησή τους, δεδομένου ότι έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων για υποθέσεις πλειστηριασμών, κατασχέσεων ή και εξόφλησης δανείων, όπου εγγράφονται προσημειώσεις υποθηκών και εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις, στο διατακτικό των οποίων ορίζεται η αποτίμηση της αξίας των ακινήτων μέσω της σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης από μέλη του Μητρώου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνοψίζοντας, η Εκτιμητική αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύπλευρο αντικείμενο, το οποίο παρόλα αυτά δεν είναι αρκετά διαδεδομένο στο ευρύ κοινό, σε σύγκριση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους που σχετίζονται με τα ακίνητα.

Υπάρχουν αρκετοί και δημιουργικοί δρόμοι για επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε συναφή επαγγέλματα προκειμένου να ακολουθήσουν την Εκτιμητική, ενώ με σαφήνεια έχει θεσμοθετηθεί το νομικό πλαίσιο που ορίζει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των επαγγελματιών εκτιμητών, την ετήσια επιτήρησή τους, αλλά και την επαναπιστοποίησή τους σε ανώτερες πιστοποιήσεις (REV, RICS), έπειτα από την επαύξηση της επαγγελματικής τους εμπειρίας και τη διεύρυνση των σπουδών τους στην πορεία των ετών.

Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα επάγγελμα με ποικίλες ευκαιρίες εξέλιξης και δημιουργίας, ιδιαίτερα όταν προσανατολίζεται σε ακίνητα διαθέσιμα προς επένδυση και αξιοποίηση, το οποίο παράλληλα βρίσκεται στη διάθεση της πολιτείας και εφαρμόζει τις επιταγές της, ειδικότερα όταν επιστρατεύεται για την υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων.  Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση οποιουδήποτε να γίνει επαγγελματίας Εκτιμητής, οφείλει να συνοδεύεται από συνέπεια, ηθική, επαγγελματισμό και αντικειμενικότητα, ώστε η Εκτιμητική να αποτελεί ένα λειτούργημα που θα εξελίσσεται συνεχώς, υπηρετώντας το ακίνητο και τους δικαιούχους του.

Αρθρογραφία της Τατιάνας Αρβανίτη, Τμήμα Εκτιμήσεων του ομίλου Danos – an alliance member of BNP PARIBAS Real Estate

Λεωφ. Βουλιαγμένης 15, 11636, Αθήνα, Ελλάδα

📞Τηλ.: +30 210 7567 567

www.danos-group.com 

 

Join The Discussion

Compare listings

Compare