Αναλυτικά οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά κατηγορία επιμερίζονται στους εξής τομείς & τμήματα:

Τομέας Διοίκησης

Ο Τομέας αυτός είναι υπεύθυνος για όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες της εταιρείας.

Τομέας Μελετών & Διαχείρισης

Ο Τομέας Μελετών & Διαχείρισης της Δανός ασχολείται με την παροχή εμπεριστατωμένων μελετών ανάπτυξης, την εκτίμηση ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, τη διαχείριση έργων και ακινήτων και από κοινού με τον Τομέα Ερευνών & Διαπραγματεύσεων με τις πολεοδομικές και αναπτυξιακές συμβουλές και έρευνες αγοράς.

Τομέας Ερευνών & Διαπραγματεύσεων

Ο Τομέας Ερευνών & Διαπραγματεύσεων της Δανός παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για γραφειακούς χώρους, εμπορικά ακίνητα, κατοικίες και εργοστασιακές εγκαταστάσεις, όποτε λαμβάνει εντολή από εταιρείες και ιδιώτες, οι οποίοι επιθυμούν να μισθώσουν, να πωλήσουν ή να αγοράσουν. Παρέχει από κοινού υπηρεσίες με τον Τομέα Μελετών & Διαχείρισης, όπως αυτές αναγράφονται στο παρόν.

Τμήμα Υποστήριξης

Το προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τις μονάδες παραγωγής υπηρεσιών, διεύθυνσης αλλά και διοίκησης είναι εξίσου σημαντικό. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη έχει την αναλογούμενη ευθύνη στη διαδικασία παραγωγής καθώς και στην παρουσίαση, λειτουργία και εκπροσώπηση της εταιρείας (πάντα σε άψογα επαγγελματικά επίπεδα).

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Η κύρια ενασχόληση του Τμήματος είναι η άμεση επικοινωνία με συνεργαζόμενες διεθνείς εταιρείες του κλάδου για τη διαχείριση θεμάτων σχετικών με τη διεθνή κτηματαγορά σε ένα καθολικό επίπεδο, προσφέροντας ποικίλες συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και ανάλυση αγοράς, καθώς επίσης και τεχνικές προώθησης στη διεθνή αγορά. Επιπλέον, το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη σωστή εκπροσώπηση της Δανός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τμήμα Οικονομικών και Προσωπικού

Η βασική ενασχόληση του συγκεκριμένου Τμήματος είναι η καταγραφή και ο έλεγχος του οικονομικού γίγνεσθαι της εταιρείας. Ταυτόχρονα με τη χάραξη και άσκηση της οικονομικής στρατηγικής, το τμήμα είναι υπεύθυνο και για την επίτευξη της στρατηγικής ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Το Τμήμα δύναται να προσφέρει οικονομικές / φορολογικές / λογιστικές υπηρεσίες και συμβουλές σε πελάτες της εταιρείας.

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη νομική εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώ επίσης προωθεί την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με νομικές συμβουλές σε θέματα ακινήτων στους εκάστοτε εντολείς.

Τμήμα Μηχανογράφησης

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία όλου του μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware και Software) που χρησιμοποιεί η εταιρία, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν καταχωρήσεις / αρχειοθετήσεις ακινήτων, εκτίμηση / διαχείριση ακίνητης περιουσίας κλπ.

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την ομοιογένεια και εναρμόνιση των διαδικασιών, την τήρηση των υψηλών κανόνων και προδιαγραφών, όχι μόνο ως προς την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας στο σύνολο της, αλλά κυρίως ως προς τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών, με απώτερο πάντα στόχο την απόλυτη ποιοτική και με σύγχρονα μέσα άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη.

Compare listings

Compare