Η ∆ΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηµατικής πραγµατικότητας και στοχεύοντας στην βελτίωση της οργανωτικής της δοµής αποσκοπώντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αποφάσισε να εφαρµόσει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001 : 2015. Η ∆ΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δεσµεύεται να παρέχει υπηρεσίες σχετικές µε την ακίνητη περιουσία που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της, των ενδιαφερόµενων µερών, της νοµοθεσίας και να ικανοποιούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. 

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων µακροπρόθεσµα η Εταιρεία:

  • βελτιώνει συνεχώς τις µεθόδους και τις διαδικασίες σύµφωνα µε την προσέγγιση διακύβευσης που εφαρµόζει
  • εφαρµόζει την τήρηση των κανόνων ορθής συµπεριφοράς και επαγγελµατισµού από το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης
  • εκσυγχρονίζει τον εξοπλισµό της
  • προσπαθεί για ποιοτική τελειότητα σε ατοµικό επίπεδο και δεσµεύεται για συνεχή βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας.

Η ∆ΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πιστεύει ότι η επιτυχία µετριέται από την συνεχή ικανοποίηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός συµµετέχει όλο το προσωπικό από την ∆ιοίκηση έως τα στελέχη, στην διερεύνηση, πρόληψη µη συµµορφώσεων και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και του συστήµατος Ποιότητας της Εταιρείας. Η δόµηση σταθερής σχέσης εµπιστοσύνης µε τους πελάτες αποτελεί βασικό σκοπό της επιχείρησης και για την επίτευξή του έχουν αναπτυχθεί µετρήσιµοι δείκτες και στόχοι, οι οποίοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.

Για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της επιχείρησης, θεωρείται απαραίτητη η εµπλοκή όλων των εργαζοµένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, από το σύνολο του προσωπικού. Η δυνατότητα έκφρασης του προσωπικού και η υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων βελτίωσης, είναι θεσµοθετηµένη και θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική για την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για την ενδυνάµωση του πνεύµατος ενδοεταιρικής κατανόησης και συνεργασίας. Ο σκοπός της ∆ΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι να ανταποκρίνεται µε τον πιο ικανοποιητικό, αποτελεσµατικό και οικονοµικό τρόπο στις απαιτήσεις του Πελάτη και να του παρέχει την σιγουριά ότι η επιδιωκόµενη ποιότητα επιτυγχάνεται.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής,
Ιωάννης Παρασκευόπουλος

Compare listings

Compare