• Υλοποίηση των κεφαλαίων ιδιοκτησίας
  • Βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων
  • Συγκριτική ανάλυση των επενδύσεων σε ακίνητα
  • Ταυτοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών / συμβουλές
Όλες οι επενδυτικές αποφάσεις, απαιτούν τη συλλογή και την ανάλυση των σχετικών πληροφοριών.  Η χρήση γης και οι πολεοδομικοί περιορισμοί, θα πρέπει να καλυφθούν με την προσεκτική και συστηματική συγκέντρωση των δεδομένων της αγοράς.

Οι επενδυτικές ευκαιρίες, εντοπίζονται και διαπραγματεύονται για λογαριασμό του πελάτη.  Η επένδυση βελτιστοποιείται με την ανάπτυξη / ανακαίνιση / χρηματική μίσθωση ή με άλλες μεθόδους.

Επιπλέον, η Δανός μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία στη διαμόρφωση ενός ταμείου ιδιοκτησίας για μεγάλα χαρτοφυλάκια και να καταφέρει να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα και με βάση τις οικονομικές και άλλες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, με τεχνογνωσία και αποκτημένη εμπειρία, από τους συνεργάτες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Compare listings

Compare